Политика за поверителност на А1 Guard


Това приложение (“А1 Guard”) и интернет страницата www.A1guard.bg („Уебсайтът) се притежават и управляват от “А1 България” ЕАД (“А1”), дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. „Кукуш"№ 1, Тел: *88; 088 123;Факс: +359 88 110 8401; e-mail: customerservice@a1.bg.

Информация за контакти в А1, относно опазване на личните данни

А1 България ЕАД
Кукуш 1, 1309 София
dpo@a1.bg
Длъжностно лице по защита на данните
К. Душков

Ние разбираме, че като посетител на нашето Приложение и/или Уебсайта, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с данните, които ни предоставяте, както и относно начина, по който ги обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме чрез Приложението и/или Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез това Приложение/Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от А1 на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране и посочени изрично в раздел Общи условия и правила.

Имайте предвид, че за използване на това Приложение/Уебсайт е необходимо спазването Общи условия за ползване на Приложението и/или Уебсайта www.A1guard.bg

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашето Приложение и да използвате предоставяните чрез него и/или Уебсайта услуги се изисква да предоставите някои лични данни:

1.За Приложението:

-ако ползвате Приложението А1 Guard, ние ползваме Ваши данни като: телефонен номер (на защитен, управляващ и/или за включване в т.н. „Разрешен списък”), IMEI на апарата/апаратите, браузър на крайното устройство (User Agent), IP адрес, идентификационен номер (Internal ID), код за валидация, информация за таксуване (дата, час, мобилен номер, услуга, цена, тип на плащането), история на изпратени кратки текстови съобщения, възрастова категория (с оглед верификация за това дали лицето е над 18 години, при ползване на специфично съдържание), имейл адрес за валидация;

2.За Уебсайта:

-ако само разглеждате нашия Уебсайт А1 Guard, ние ползваме Ваши данни като: IP адрес, вид крайно устройство, дата и час на посещение, продължителност, браузър на крайното устройство;

-ако сте достъпили Уебсайта А1 Guard чрез мобилно устройство или чрез верификация на телефонен номер, то ние ползваме ваши данни като телефонен номер (на защитен, управляващ и/или за включване в списък с разрешени избиращи Ви номера т.н. „Whitelist”), IMEI на апарата/апаратите, браузър на крайното устройство (User Agent), IP адрес, идентификационен номер (Internal ID), код за валидация, информация за таксуване (дата, час, мобилен номер, услуга, цена, тип на плащането), история на изпратени кратки текстови съобщения, възрастова категория (с оглед верификация за това дали лицето е над 18 години, при ползване на специфично съдържание), имейл адрес за валидация;

Цели, за които използваме събраната информация

Събраната информация се обработва от „А1 България“ ЕАД за:

- предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти като например за: валидиране на ползваното съдържание; за управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване; осигуряване на техническото обслужване на сайта ни;. Изключение от настоящото правило се допуска по отношение на обработката на данни във връзка с т.нар. „бисквитки“, информация за което се съдържа в поместената по-долу Политика за „бисквитки“.

-изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите услуги, клиенти, мрежови трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.; установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги; оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви; проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

Профилиране

Ние използваме автоматизирани процедури по обработване на данни с цел да подобрим нашите продукти и услуги, да подобрим контакта с потребителите и да анализираме поведението на потребителите. Такива процедури се обозначават като "профилиране". Повече информация за това можете да откриете в раздела „Ползване на бисквитки“.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

Компетентни органи за защита на личните данни:

За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност от представител на А1, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното нотариално заверено пълномощно.

Повече информация, включително за сроковете за съхранение, с кого споделяме лични данни и защо, кога и защо използваме автоматизирани алгоритми, можете да откриете в „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, публикувана на www.a1.bg

В допълнение към информацията за трети лица, с които споделяме данните Ви, която можете да получите от „Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД, бихме искали да отбележим, че наш основен партньор при предоставяне на услугата и по-конкретно нейното съдържание е „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД. С оглед това на дружеството, А1 предоставя на Тера Комюникейшънс, в качеството му на обработващ данните следните ваши данни: IMEI на апарата, браузъра на телефона (User Agent), телефонен номер, IP адрес, идентификационен номер (Internal ID), история на изпратени кратки текстови съобщения, информация за таксуване. Повече информация за това как „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД обработват лични данни от името на „А1 България“ ЕАД можете да откриете на следния адрес: policy.teracomm.bg/a1zona-privacy-policy/web/bg

Кампании, игри и промоции

На нашия Уебсайт и в Приложението може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). В случай, че сте избрали да участвате в обявени кампании, игри и промоции е възможно да се изисква да предоставите някои лични данни като име(на), email адрес, ЕГН, номер на услуга, адрес за доставка. Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас и за да организираме предоставяне на спечелена награда.

Информация, събирана чрез „бисквитки“ На тази страница по-долу ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от „А1 България“ ЕАД, за какви цели и как можете да ги управлявате за този Уебсайт и други свързани сайтове.

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта А1 не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага нормативната уредба за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте ползвали, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Ползват се за правилно оразмеряване и визуализация на услугите и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори на А1 по програмата Мтел Клуб и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като А1 няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Видове използвани „бисквитки“

Име на бисквитката Цел на бисквитката Съдържание на бисквитката Срок за съхранение на бисквитката
SESSxxxID – само, ако сайтът ще има такова функционалност. Автентикация на сесията с цел да не се налага извършва вписване многократно в рамките на една сесия на браузъра Уникален идентификатор, който свързва текущата сесия с таблица с настройки от база данни 6 месеца
CASTGC – само, ако сайтът ще има такова функционалност. Поддържане състоянието на вписване на потребителя (с цел да не се налага многократно въвеждане на потребителско име и парола) Подходящи сигурни произволни данни, които следват определена структура До края на сесията, освен ако потребителят е избрал опцията „запомни ме“
has_js – ако ще има java Подпомагане на уебсайта да установи Javascript функционалностите на браузъра On/off флаг, който,дава инфорация дали браузъра поддържа Javascript До излизане от уебсайта
_utma Тези бисквитки се изпозлват, за да се събира информация как потребителите използват уебсайта. Използваме тази информация, за да разберем потребителското поведение на сайта и да го подобряваме. Бисквитките събират анонимизирана информация, в това число брой потребители са уебсайта, откъде потребителите са посетили сайта и кои негови страници са посетили. Информация, която позволява да се разграничат потребители и сесии. 6 месеца
_utmb Информация, която позволява да се установят нови сесии или посещения. 6 месеца
_utmc Информация, която дава възможност за оперативна съвместимост с urchin.js До края на сесията на браузъра
_utmz Информация, която ни дава възможност да разберем как потребителят е стигнал до уебсайта. 6 месеца
Hideprivacy – зависи от настройките Информиране на потребителя, че сайтът използва бисквитки hidden - състояние, което позволява да не се показва втори път текстът за бисктвитките 6 месеца

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от Уебсайта?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на https://a1zona.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Google Analytics

В приложението А1 Guard ние използваме Google Analytics, услуга за анализ, предоставена от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на страницата от вас. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на тази страница, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимизация е активирана на тази страница, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително, в рамките на страните-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на тази страница Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването й, да състави отчети за дейността на интернет страницата и да предостави на оператора на страницата, други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. IP адресът, вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Можете да предотвратите съхранението на "бисквитките" чрез съответната настройка на софтуера на браузъра; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на приложението в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането на данните от Google, генерирани от "бисквитката", и свързаните данни с потреблението Ви на страницата (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като използвате браузъра Plugin на следния линк:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

В нашето Приложение, ние използваме Crashlytics. Тази услуга осигурява автоматично събиране на определена информация от крайните потребители на мобилни приложения, без да идентифицира самоличността на потребителите. Тази информация включва, но не се ограничава до информация за състоянието на устройството, уникални идентификатори на устройства, хардуер на устройството и информация за операционната система, информация за начина на работа на дадено приложение и физическото местоположение на дадено устройство по време на инцидент. Разработчиците могат да активират и определени функции на Crashlytics, чрез които се събира допълнителна информация. Тази информация включва, но не се ограничава до информация за начина, по който крайният потребител използва приложението(ята) на този Разработчик.

Информацията, която се събира от Crashlytics за крайните потребители и техните дейности са собственост на разработчика, а не на Crashlytics. Информацията за крайните потребители се използва с цел разработчиците да придобият представа за функционалността и работата на техните приложения, включително и за възникващи проблеми. Нашите алгоритми обработват и анализират данните отделно за всеки разработчик. Въпреки това, Crashlytics може да събира информация, която не е предназначена индивидуално за разработчиците. Тази обобщена и анонимна информация се използва от Crashlytics за (i) подобряване на услугите, (ii) предоставяне на анализ на тенденциите или поведението, и (iii) други подобни цели, но винаги в обобщен и анонимен вид.

SDK

Информация, която събираме

Чрез SDK пакет на Facebook в приложението A1 Guard, ние ползваме Ваши данни като: вид крайно устройство; модел на крайното устройство; операционна система и нейната версия на крайното устройство; вида мрежа, която ползвате (мобилна, фиксирана, Wi-Fi); дата и час на извършеното действие (реакция, коментар, споделяне); продължителност на сесията; вашите интереси във Facebook (например смартфони, технологии, автомобили, футбол, музикални стилове и други); от къде е направена сесията (като регион – населено място); всички демографски характеристики, които сте посочили във вашия профил във Facebook: възраст, пол, местоживеене, работодател, семейно положение, образование и други.

Цели, за които използваме събраната информация

Ние използваме събраната информация за: запознаване на потребителите с актуални продукти, услуги и промоции на компанията, новости в сектора и друга полезна информация, както и да им предостави възможност да коментират и споделят мнения и препоръки; оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви; проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;

Актуалност и промени на правилата

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящите Правила чрез интернет страницата ни.

Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тези правила, да бъдете постоянно информирани за това как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Този документ е актуализиран на 19.09.2019 г.