Общи условия за ползване на услугата и приложението A1 Guard


I. Общи положения

1. Тези Общи условия представляват споразумение относно условията за ползване на услугата А1 Guard („Услугата“) и приложението А1 Guard (“Приложението”), което се сключва между Вас, като лице, което ползва Услугата и Приложението, и „А1 България” ЕАД (“А1 България”), като лице, което предоставя Услугата и притежава правата върху Приложението.

2. За страна по споразумението за ползване на Услугата и Приложението („абонат на Услугата/Приложението“) се счита:

2.1. абонатът (дееспособно физическо лице или юридическо лице) на мобилна електронна съобщителна услуга, предоставяна от А1 България или друго регистрирано в Република България предприятие, предоставящо мобилни електронни съобщителни услуги въз основа на договор за номера, чрез който се ползва Услугата и/или Приложението;

2.2. потребителят на предплатена мобилна електронна съобщителна услуга, предоставяна от А1 България или друго регистрирано в Република България предприятие, предоставящо мобилни електронни съобщителни услуги, посредством номера, чрез който се ползва Услугата и/или Приложението.

3. Приема се, че физическото лице, което извършва фактически действия по инсталиране и ползване на Приложението и/или съответно активиране и ползване на Услугата чрез конкретен номер („потребител на Услугата/Приложението“) е или абонатът или потребителят на този номер по смисъла точки 2.1 и 2.2; или лице, оправомощено от този абонат или потребител да ползва номера и услугите, предоставяни чрез него.

4. С инсталиране на Приложението и активиране на Услугата конкретният потребител, съответно абонатът на Услугата/Приложението приема, че се е запознал със съдържанието на настоящите Общи условия (достъпни при инсталиране и актуализиране на приложението) и е съгласен с тях. Ако не отговаря на условията по т. 2 и/или не приема Общите условия, потребителят следва да не инсталира Приложението и да не активира Услугата.

II. Описание на Услугата и Приложението

1. Услугата дава възможност чрез ползваният от даден потребител мобилен телефонен номер (Управляващ номер) да се управляват входящи обаждания към мобилен телефонен номер (предоставен от А1 България или друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги) или фиксиран телефонен номер (предоставен от А1 България), ползван от друг потребител (Защитен номер), с цел предпазване на потребителя на Защитения номер от нежелани, обезпокоителни обаждания и телефонна измама, особено когато последният се числи към някои особено уязвими категории потребители поради тяхната възраст, доверчивост или неравностойно положение.

2. Приложението е мобилно приложение за ползване на Услугата, което е създадено, за да работи на мобилни крайни устройства (като смартфони и таблети) с различни операционни системи описани тук. Услугата позволява управление на до 5 (пет) Защитени номера от страна на Управляващ номер.

3. Услугата и Приложението включват следните основни функционалности за управление на Защитен номер:

3.1. Дефиниране от Управляващия номер на списък от до 30 номера, чиито входящи повиквания към Защитения номер не подлежат на настройки и управление от страна на Управляващия номер („Разрешен списък“), като всички останали обаждания от номера, които не са в този Разширен списък ще бъдат ограничени. В Разрешения списък няма нужда да се добавя съответният Управляващ номер, защото той се включва автоматично и не се включва в бройката от 30 номера. След като бъде дефиниран Разрешеният списък абонатът на Защитения номер няма да получава каквито и да са други обаждания, освен обаждания от номера от Разширения списък.

3.2. Въвеждане и прилагане на настройки за пропускане, блокиране или пренасочване на повиквания от номера извън Разрешения списък. Настройката за пренасочване е валидна само за Защитен номер, който е на абонат по договор за услуги с А1 България. Настройката за пренасочване не е валидна за A1 Предплатена услуга.

3.3. Известяване чрез кратко текстово съобщение (sms) или нотификация в Приложението на Управляващия номер за пропускане, блокиране или пренасочване на номер извън Разрешения списък.

4. А1 България има право по всяко време и по своя преценка да променя, както дизайна на Приложението, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в него, с цел неговото актуализиране и усъвършенстване. А1 България предоставя на потребителите на Приложението достъп до и възможност за сваляне и ползване на актуалните версии на Приложението.

5. Приложението е собственост на А1 България. Всички права върху Приложението остават собственост на А1 България и потребителят не получава каквито и да са права върху него, освен правата, изрично предоставени и описани в тези Общи условия. Вие нямате право да копирате или променяте Приложението по какъвто и да е начин или да предоставяте ползването му на трети лица, освен ако такава възможност не е предвидена в тези Общи условия.

6. Приложението е достъпно и може да бъде ползвано само с определен вид крайни устройства на - смартфони и таблети, работещи с операционнa системa IOS 11.0 и следващи (само да е Управляващ номер) или Android 6.0 и следващи. Преди да инсталирате Приложението следва да проверите дали Вашето устройство е съвместимо с него.

7. Приложението може да бъде изтеглено чрез крайно смарт устройство в зависимост от ползваната операционна система, от съответния онлайн-магазин за приложения. Наличните мобилни приложения са описани тук. При изтегляне на Приложението съответният потребител се съгласява с настоящите Общи условия.

8. По силата на тези Общи условия А1 България предоставя безвъзмездно на потребителя, респективно абоната на Услугата/Приложението, който се е съгласил с Общите условия, неизключителен, непрехвърлим лиценз за изтегляне, инсталиране, актуализиране и използване на Приложението на определено крайно устройство. С оглед избягване на всякакво съмнение, Приложението е предназначено единствено за лична употреба и само за използване чрез крайното устройство, на което е свалено.

9. За да ползвате Приложението следва да имате достъп на вашето устройство до интернет чрез:

9.1. мобилна мрежа посредством технология 3G и/или 4G(LTE), като за целта следва да се регистрирате.

9.2. Wi-Fi мрежа, като за целта следва да се регистрирате.

III. Цени и плащане

1. Услугата и Приложението са безплатни, но трябва да имате предвид, че трафикът, реализиран при изтегляне на Приложението през мобилната мрежа се заплаща съгласно тарифния план, при условията на който се ползва съответният номер. Ако излезете от Приложението или посетите друга интернет страница чрез него, трафикът ще бъде таксуван съгласно тарифния план, при условията на който се ползва съответният номер. Обменът на информация в роуминг също се таксува в съответствие с ползвания тарифен план. Приети пренасочени обаждания от Защитен номер към Управляващ номер, намиращ се в роуминг, се таксуват съгласно тарифния план на Управляващия номер. Използването на услуги на трети страни също се заплаща според тарифния план, като в такива случаи се препоръчва употребата на WiFi безжична връзка.

2. Други разходи, които могат да възникнат във връзка с ползването на Приложението или Услугата са разходите по заплащане на връзка с оператор на телефон *88 или 088123 за абонати и потребители на А1 България и на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги. Цените на реализирания при изтегляне/ползване на Приложението трафик и на активирани чрез Приложението услуги (ако има такива) се заплащат с месечната таксуваща фактура, която се издава за номера, чрез който се ползва Приложението. С оглед избягване на съмнение за плащане на сумите по тези фактури отговаря абонатът, който е страна по договора за услуги, сключен за съответния номер.

3. Цените на реализирания при изтегляне/ползване на Приложението трафик и на активирани чрез Приложението услуги (ако има такива) от потребителите на предплатена мобилна електронна съобщителна услуга се заплащат, като се отнема съответната сума от наличния баланс на предплатената карта.

IV. Регистрация, съгласие и указания за ползване

1. За да могат да се използват услугите от Приложението е необходимо то да бъде изтеглено от един Управляващ номер, както и да бъде заявено съгласие от страна на поне един Защитен номер по посочения по-долу ред.

2. За целите на използване на Приложението от Управляващ номер е необходимо след изтегляне на Приложението да бъде избрана опция „Управляващ номер“ и да бъде регистриран профил на Управляващия номер.

3. За да бъде създаден профил на Управляващия номер е необходимо следното:

3.1. Да бъде въведен имейл адрес и парола, веднага след което на посоченият имейл адрес се получава потвърждение за въведения имейл.

3.2. Да бъде въведен Управляващия номер, тоест мобилният телефонен номер, чрез който ще бъдат използвани някои или всички функционалности на Приложението за управление на Защитен номер, в това число: а) получаване на съгласие от Защитения номер за управляване на входящи обаждания към него; б) избор на настройки за получаване на пренасочени входящи обаждания от Защитен номер; в) избор на настройки за получаване на кратко текстово съобщение (sms) или известяване през Приложението (App известяване) за входящи обаждания към Защитен номер от номера извън Разрешен списък; г) избор на телефонни номера, които се включват в Разрешен списък. Въведеният Управляващ номер се потвърждава като на него се получава автоматично генериран PIN код, който трябва да бъде въведен в Приложението. След правилно въвеждане на PIN кода процесът на регистриране на профил на Управляващия номер приключва.

4. След успешната регистрация на Управляващ номер е необходимо през него да бъде въведен Защитен номер (до 5 бр.), тоест номер по отношение, на който ще бъдат използвани функционалностите за управление.

5. След въвеждането съгласно предходната точка, трябва съответният Защитен номер да потвърди съгласие по следния ред:

5.1. Когато Защитеният номер се ползва чрез смарт устройство с инсталирано Приложение:

5.1.1. След изтегляне на Приложението и приемане на настоящите Общи условия следва да бъде регистриран Защитеният номер чрез въвеждане на този номер в съответното поле от Приложението. Въведеният Защитен номер се потвърждава като на него се получава автоматично генериран PIN код, който трябва да бъде въведен в Приложението. След правилно въвеждане на PIN кода процесът на регистриране на профил на Управляващия номер приключва.

5.1.2. Като следваща стъпка се въвежда Управляващият номер, тоест номерът който ще има право да управлява Защитения номер. След завършване на тази стъпка се приема, че от страна на лицето, което е абонат и/или съответно потребител на Защитения номер е предоставено съгласие този номер да бъде управляван от Управляващия номер чрез функционалностите на Приложението.

5.1.3. Процесът завършва с нотификация чрез Приложението на Управляващия и Защитения номер, която съдържа потвърждение, че Услугата може да бъде използвана.

5.2. Като Защитен номер може да се определи и номер, който е предоставен от А1 България на абонат по договор или на потребител на предплатени мобилни услуги и се ползва чрез: (а) смарт устройство без инсталирано Приложение; или (б) телефон за ползване на фиксирана телефонна услуга (тази опция е валидна само за номера, които се ползват по договор с абонат, който е физическо лице); или (в) крайно устройство, което не е смарт устройство. В тези случаи, за да се потвърди съгласие съответния Защитен номер да бъде управляван от Управляващия номер чрез Приложението, е необходимо да бъде спазен следният ред:

5.2.1. Потребителят на Защитения номер трябва да се обади на безплатен кратък номер 1441;

5.2.2. След включване на автоматичното гласово меню (IVR) да изпълни инструкциите и да въведе съответния Управляващ номер, последван от символ #(диес), който ще има право управлява Защитения номер;

5.2.3. Да потвърди, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на А1 България.

5.2.4. След стъпките по т. 4.2.1-4.2.3 се получава информация за резултата, който може да е: а) Заявка е приета успешно; или б) Няма искане от такъв Управляващ номер да управлява Вашия Защитен номер; или в) Вече е дадено съгласие или потвърждение този Защитен номер да бъде управляван от Управляващ номер; или г) Вече има заявка по отношение на този Защитен номер, която все още се обработва.

6. След като бъде предоставено съгласие от Защитен номер, Управляващият номер, получава нотификация в приложението и може да състави Разрешен списък. Номерата в този списък могат да бъдат до 30 (тридесет) броя, като Управляващият номер винаги се добавя автоматично към списъка от до 30 номера, отделно от тези номера. Разрешеният списък може да се променя от Потребителя на Управляващия номер по всяка време и има достъп до информация за последната синхронизация (обновяване) на номерата от Разрешения списък между Управляващия номер и Защитения номер, тоест за съдържанието на списъка към последния момент, в който устройството е имало връзка с интернет.

7. След съставянето на Разрешен списък, Потребителят на Управляващия номер въвежда настройките, които следва да се прилагат за входящите обаждания към Защитения номер, извън Разрешения списък. Настройките, включват следните опции:

7.1. Пропускане на входящо обаждане към Защитения номер. Особеното при тази опция е, че ако Защитеният номер се ползва чрез смарт устройство, на което е изтеглено и инсталирано Приложението, той получава специален звуков сигнал (рингтон) и картинка, предназначени да сигнализират при входящо обаждане към Защитен номер, извън Разрешения списък.

7.2. Пренасочване на входящо обаждане от Защитения номер към Управляващия номер. Опцията е валидна, само когато Защитеният номер се ползва от абонат по договор за мобилна или фиксирана услуга с А1 България и не е валидна в случай, че Защитеният номер се ползва от потребител на предплатена услуга. Опцията не е валидна и за Управляващи номера, които не са абонати на А1 България.

7.3. Блокиране на входящо обаждане към Защитен номер. Тази опция позволява блокиране на входящо обаждане, така че Защитеният номер не разбира за него изобщо, а Управляващият номер получава известие за обаждането.

7.4. Известяване. Потребителят на Управляващия номер може в допълнение към опциите по т.7.1-7.3 да избере по какъв начин да бъде известен за всяко едно входящо обаждане, извън Разрешения списък. Независимо дали обаждането от абонат извън Разрешения списък се блокира, пренасочва или пропуска, Управляващият номер винаги получава нотификация за обаждането, както и за номера, от който е осъществено входящо обаждане към Защитен номер. Двете възможности по избор на Управляващия за известяване са: (а) чрез текстово съобщение в приложението (push нотификация); или (б) чрез безплатно кратко текстово съобщение. Текстовите съобщения се изпращат от номер 1441 за абонати на А1 България или от номер 180010 за абонати на друго регистрирано в Република България предприятие, предоставящо мобилни електронни съобщителни услуги.

8. Управляващият номер получава потвърждение за успешното въвеждане и имплементиране на съответните настройки спрямо даден Защитен номер.

9. На началната страница на Приложението, ползвано от Управляващият номер, се визуализира списъка на всички Защитени номера (до 5 бр.) и информация за:

9.1. Статистика на входящите обаждания към всеки Защитен номер, извън Разрешения списък;

9.2. Информация за актуалните номера от Разрешения списък към последната дата, на която номерата от списъка са били обновени.

9.3. Преглед и промяна на настройки за конкретен Защитен номер

9.4. Премахване на Защитен номер.

10. Когато даден Защитен номер се ползва чрез крайно устройство, на което е изтеглено Приложението, Потребителят на този номер може да вижда своя Разрешен списък и датата, на която е последното обновяване на този списък. За да се обнови/актуализира Разрешения списък, Защитен номер, ползващ Приложението трябва има връзка с интернет (мобилен или wi-fi).

11. В Приложението, Защитения номер вижда информация кой е свързания към него Управляващ номер и му се предоставя възможност за прекратяване на свързването.

V. Прекратяване на ползването

1. Вие имате право да прекратите ползването на Услугата и Приложението по всяко време, независимо от причината. Прекратяването може да се осъществи по някои от следните начини:

1.1. През Приложението на Управляващ номер;

1.2. През Приложението на Защитен номер;

1.3. Чрез свързване със сътрудник на номер*88 или 088123.

2. А1 България има право да преустанови ползването на Услугата и Приложението от Ваша страна без предизвестие в случай на нарушение на тези Общи условия, както и при констатиране на каквото и да е неправомерно действие от Ваша страна, включително, но не само: при действие или бездействие, което води или може да доведе до нарушение на правата на трети лица (включително, но не само: права на интелектуална собственост); неправомерен достъп до лични данни на трети лица; уронване на авторитета и доброто име на А1 България или на което и да е друго лице; нарушаване на работоспособността на Приложението и/или на системи на А1 България; възпрепятстване ползването на Приложението от други лица.

3. Освен в изброените по-горе случаи, А1 България има право да прекрати Вашия достъп до Услугата и Приложението по каквато и да е причина с 30-дневно предизвестие до абонатите на Управляващия и Защитения номер.

4. А1 България има право да прекрати Вашия достъп до Услугата и Приложението при прекратяване на предоставянето на Услугата, в съответствие с търговската си политика. В този случай А1 България уведомява потребителите на Услугата по подходящ начин за датата, от която Услугата няма да е достъпна за тях.

5. Ако Управляващ номер не използва Приложението в рамките на 12 (дванадесет) последователни месеца или повече, А1 България има право да прекрати достъпа до него. Преди да прекрати достъпа, А1 България може да изпрати предварително уведомление за това (чрез e-mail, sms или по друг подходящ начин) и, ако в рамките на 30 дни от уведомяването бъде възобновено ползването, А1 България няма да предприеме действия по прекратяване на достъпа до Приложението.

6. Ползването на Услугата и Приложението от страна на Защитен абоната се прекратява автоматично при пренасяне на съответния номер към мрежата на друг оператор. За да могат да ползват Услугата абонатът и/или потребителят на Управляващия номер и на Защитеният номер следва да повторят процедурата по т. IV.При пренасяне на Управляващ номер от мрежата на А1 България в мрежата на друго предприятие, абонатът на този номер получава имейл съобщение, че настройките за пренасочване са отпаднали и могат да се ползват само останалите функции – приемане и блокиране на обажданията за Защитен номер,

VI. Ограничения на отговорността

1. Вашето крайно устройство следва да отговаря на изискванията за съвместимост, посочени по-горе, както и на системните изисквания за инсталиране и използване на Приложението, в това число за получаване на актуализации и/или настройки през определени периоди от време, за да продължите да използвате Приложението. А1 България не гарантира и не носи каквато и да е отговорност за работоспособността на крайното устройство, използвано за достъп до функциите на Приложението.

2. За да използвате Приложението е необходимо да отговаряте на предварителните изисквания, в това число: да имате съвместимо крайно устройство, сключен договор или предплатена услуга за ползване на мобилни електронни съобщителни услуги, активиран мобилен интернет или wi-fi, свалено приложение от интернет. Съответно, А1 България не отговаря при невъзможност да инсталирате или ползвате Приложението поради това, че не са изпълнени предварителните изисквания.

3. А1 България се ангажира, при предоставяне на достъп до Услугата, Приложението и техните функционалности, да действа с грижата на добър търговец. Независимо от разпоредбата на предходното изречение, с приемането на тези Общи условия Вие се съгласява, че:

3.1. А1 България не гарантира, че Приложението или Услугата ще е без недостатъци; и

3.2. Работоспособността на Приложението, на Услугата и ползването им зависят и от:

(а) наличието на подходящо крайно устройство у потребителя, който желае да ползва Приложението и Услугата;

(б) наличието на покритие на мрежата в съответния район, в който се ползва Приложението и Услугата;

(в) технически проблеми и профилактика на съответната мрежа; и

(г) което и да е обстоятелство, което засяга нормалната работа на мрежата, чрез която се ползва Приложението и Услугата, и/или ползването на Приложението.

3.3. Възможно е достъпът до Приложението и до информацията и услугите, предлагани чрез него, да бъде временно ограничен.

4. Свалянето и ползването на Приложението, както и активирането и ползването на Услугата по друг начин, се осъществяват на Ваш собствен риск. А1 България не отговаря за каквито и да било вреди, причинени във връзка с ползване на Приложението и Услугата, освен ако А1 България е действал умишлено или при груба небрежност.

5. А1 България не отговаря за невъзможността Защитеният номер да получава други обаждания, освен обаждания от дефинирания Разрешен списък.

VII. Лична информация

1. Потребителите декларират, че личните данни и друга информация, които предоставят на A1 България във връзка с ползването на Приложението и Услугата са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация. A1 България обработва личните данни на Абонатите съгласно Политика за поверителност, публикувана на сайта на дружеството.

2. С цел избягване на неправомерен и нежелан достъп до информацията, която ползвате чрез Приложението и Услугата, както и с цел да се избегнат всякакви други злоупотреби от трети лица, всеки потребител (и в частност Вие) следва задължително да защити достъпа до Приложението чрез персонален ПИН код на крайното устройство. С цел защита се изисква и потребителско име и парола за достъп до Приложението.

3. Освен чрез ПИН код достъпът до информацията в Приложението е защитен и чрез Вашето потребителско име и парола.

4. Следва да имате предвид, че всеки потребител носи изцяло отговорността за съхранението на своите данни за достъп (потребителско име, парола и ПИН код). Същите следва да се съхраняват по начин, който не позволява достъп на трети лица до тях (същите не следва да се съхранява в самото крайно устройство).

5. При загубени или забравени данни за достъп следва абоната да възстанови паролата от линк забравена парола в Приложението. Потребителят отговаря за действията на трети лица, които са използвали Приложението чрез негово потребителско име, парола и/или ПИН код.

VIII. Промяната на Общите условия

1. А1 България има право да променя тези Общи условия по всяко време.

2. В случай че промяната не е във Ваша полза, А1 България ще Ви информира за нея най-малко 30 дни преди влизането й в сила, като в рамките на тези 30 дни Вие имате право да се откажете и да прекратите използването на Приложението. С оглед избягване на всякакво съмнение: правото на отказ по всяко време се запазва и след влизане в сила на промените в Общите условия.

IX. Други условия

1. Ако имате въпроси, свързани с тези Общи условия, или ако искате да се свържете с нас по друг въпрос, свързан с Приложението или Услугата, моля позвънете на телефон: *88 (цена на обаждане, съгласно действащия ценоразпис) или +359 88 123 (безплатен и достъпен от всички мобилни и фиксирани мрежи в страната.

2. Тези Общи условия са съставени съобразно Българското законодателство и евентуални спорове между страните по тях се решават от компетентния съд в България.